PROMOCJA!!!

TERAZ WIOSENNE RABATY NAWET DO 20% !!!

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki wynajmu pojazdów wypożyczalni GoRent24

 

Wypożyczający oświadcza, iż samochód będący przedmiotem najmu jest jego własnością oraz jest ubezpieczony w zakresie NW, OC, posiada ważny przegląd techniczny i jest sprawny technicznie. Pożyczający oświadcza, że wypożyczony pojazd będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami eksploatacyjnymi dotyczącymi wypożyczanego pojazdu.


POŻYCZAJĄCY

1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.

2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

3. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu. Wynajem rozpoczyna się w chwili przekazania samochodu Najemcy i liczony jest w oparciu o pełne doby (24h).

4. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.

5. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

6. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

- posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym

- zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad)

- wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju   silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych

- kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek

- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

7. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.

8. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych i rajdach

9. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.

10. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego

11. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej)

12. Zabronione jest palenie tytoniu i przewożenie zwierząt w pojeździe

13. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do podstawienia pojazdu innego niż zarezerwowany, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zobowiązuje się do podstawienia pojazdu tej samej klasy

14. Zabronione jest holowanie innych pojazdów


PŁATNOŚĆ I KAUCJA

15. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).

16. Płatność może być dokonana w trzech różnych formach:

- gotówką,

- kartą płatniczą lub kredytową (MasterCard, lub Visa)

- przelewem na rachunek bankowy

17. Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję. Kaucja za wynajem jest blokowana na koncie Pożyczającego lub wpłacana gotówką

18. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji, kaucja zostanie odblokowana z rachunku bankowego Pożyczającego w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia umowy najmu.

19. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 14 dni od daty zwrotu pojazdu.


ZWROT POJAZDU

20. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego w takiej samej ilości jak określa protokół zdawczo - odbiorczy, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.

21. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę bez poinformowania Wypożyczającego spowoduje naliczenie opłaty za kolejny okres wynajmu.

22. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do sześciu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki, dodatkowo powyższa sytuacja skutkuje utratą kaucji.

23. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

24. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

25. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.


USZKODZENIE LUB UTRATA POJAZDU

26. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.

27. Wyłączeniem punktu 20, 21 oraz 22 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. W przypadku potwierdzenia winy Pożyczającego, poniesie on koszty naprawy pojazdu wg wyceny autoryzowanego serwisu + koszt przestoju auta (ilość dni w serwisie pomnożony przez koszt jednej doby najmu auta)

28. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

29. Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

30. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 2 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

31. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

32. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

 

KOSZTY DODATKOWE ORAZ KARY UMOWNE

33. Pożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji zablokowanej na karcie kredytowej bądź debetowej:

- zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz oraz nie wyczyszczonego w środku – 150 PLN,

- zwrot nie wyczyszczonego pojazdu, który wymaga prania tapicerki – 450 PLN

- zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa plus 50 zł.

- opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej) 150 PLN

- zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 1000 PLN

- zgubienie lub zniszczenie dokumentów od pojazdu – 1000 PLN

- nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu w pojeździe lub przewożenia zwierząt  – 600 PLN

- celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu + koszt przestoju auta (ilość dni w serwisie pomnożony przez koszt jednej doby najmu auta)

- przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażenia pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu + koszt przestoju auta (ilość dni w serwisie pomnożony przez koszt półtorej doby najmu auta)

- używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 600 PLN + koszt przestoju auta (ilość dni w serwisie pomnożony przez koszt jednej doby najmu auta)

- zatankowanie pojazdu nieodpowiednim paliwem – 3500 PLN

- wszelkie dodatkowe koszty określa cennik.

- Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości kaucji oraz rozliczenia jej w terminie do 14 dni roboczych w przypadku, kiedy samochód zostanie zwrócony z niepełnym wyposażeniem np. brak koła zapasowego, brak trójkąta ostrzegawczego, oraz innych elementów z którymi samochód został wypożyczony. W każdym przypadku nałożenia kary umownej naliczana jest opłata administracyjna w kwocie 100 PLN ( kwota kary umownej + opłata administracyjna 100 PLN)

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE

34. Pożyczający ma możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie ograniczające odpowiedzialność w przypadku szkody własnej do kwoty kaucji. - 20 PLN / dzień klasa niższa - 30 PLN / dzień klasa średnia - 40 PLN / dzień klasa wyższa - 50 PLN / dzień klasa premium

- Ubezpieczenie wyłączające odpowiedzialność w przypadku szkody własnej oraz redukujące kaucje do 300zł (niezależnie od klasy pojazdu) - 30 PLN / dzień klasa niższa - 45 PLN / dzień klasa średnia - 60 PLN / dzień klasa wyższa - 80 PLN / dzień klasa premium

- Obowiązkowa opłata od kierowcy w wieku poniżej 21 lat – od 20 PLN/dzień

- Obowiązkowa opłata od kierowcy w wieku 21 – 25 lat – od 15 PLN/dzień

- Assistance Zagranica – 30 PLN/dzień – ubezpieczenie gwarantujące podstawienie pojazdu za granicę w przypadku wystąpienia awarii. Czas na podstawienie auta wynosi 24h od zgłoszenia przez pożyczającego.

 

WYJAZDY ZA GRANICĘ

35. Pożyczający ma możliwość użytkowania wynajmowanego samochodu poza granicami Państwa, jednak dopiero po uprzednim uzyskaniu zgodny Wynajmującego.

36. W przypadku wystąpienia awarii auta poza granicami oraz braku ubezpieczenia Assistance Zagranica, Pożyczający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek oraz awarii na własną rękę, jeżeli kwota napraw nie przekracza 1000 euro. Wszelkie naprawy powinny być ustalone z Wynajmującym. Wynajmujący pokrywa koszty naprawy na podstawie faktury oraz zwraca Pożyczającemu poniesione koszty przy zwrocie auta.

37. W przypadku awarii auta poza granicami kraju oraz braku poinformowania Wynajmującego o wyjeździe za granicę Pożyczający pokrywa wszelkie naprawy oraz koszty związane z użytkowaniem pojazdu we własnym zakresie i poniesione koszty nie są zwracane. Dodatkowo Pożyczający ponosi koszt 500 PLN + kwota kaucji na poczet kary umownej wynikającej z braku zgody na wyjazd za granicę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Pożyczający zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego o wszelkich zmianach warunków najmu w najszybszym możliwym czasie.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

40. Ogólne Warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

41. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.

42. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczającego

43. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Pożyczający podpisuje wraz z umową oświadczenie o zapoznaniu się z powyższymi ogólnymi warunkami najmu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

 

Masz pytania? Zadzwoń: (+48) 501 090 070

  • GoRent24
  • Trzebownisko 1033
  • 36-001 Trzebownisko
  • NIP: 5170396672
  • Regon: 382292311

Nasi partnerzy:

GoRent24 © 2018. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft

MENU